PETEK, 31. 5. 2024, 14.30-16.00

Dr. Giandomenico Bagatin

Gestalt igralna terapija: Delo z jezo in agresivno energijo (z glino in sorodnimi orodji)

Gestalt play therapy: Working with anger and aggressive energy (with clay and relative tools)

IZKUSTVENA DELAVNICA
EXPERIENTIAL WORKSHOP

Ključne besede: jeza, agresivna energija, Oaklander model, gestalt igralna terapija
Keywords: anger, aggressive energy, Oaklander model, gestalt play therapy

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku brez prevoda. / The workshop will be held in English without translation.

Violet Oaklander je nekoč dejala, da je jeza najbolj nerazumljeno človeško čustvo. V gestalt igralni terapiji sta zavedanje in pravilno izražanje čustev ključni sestavini dela za krepitev otrokovega jaza. Zaradi jeze se otroci pogosto znajdejo v težavah. Vendar je to pravzaprav izživljanje jeze: obstajajo varni, konstruktivni in koristni načini izražanja jeze, tudi za agresivne otroke. Jeza je izraz lastnega jaza. Toda otroci je pogosto ne znajo izraziti, ne da bi s tem povzročili neodobravanje in obsojanje s strani odraslih. Prav tako odrasli pogosto nimajo orodij za obvladovanje otrokove jeze, s čimer krepijo njihovo vedenje.

Agresivna energija ni nič drugega kot energija: dejansko jo potrebujemo! To je energija, ki jo uporabljamo tudi npr. za grizenje jabolka. Dr. Bagatin bo na tej delavnici udeležence vodil pri uporabi gline za izražanje jeze in agresivne energije na igriv, varen in samonegovalen način. To je lahko tudi dobra priprava na delo s travmami, žalovanjem in procesom skrbi zase. Delo z jezo ne spodbuja agresije. Nasprotno – delo z jezo umirja agresivno vedenje.

Violet Oaklander used to say that anger is the most misunderstood of human’s emotions. In gestalt play therapy, being aware and properly expressing emotions is a key part of the work on strengthening the self of a child. Anger often gets kids into trouble. But it’s actually acting out: there are safe, constructive, useful ways for expressing anger, even for aggressive kids. Anger is an expression of the self. But children often lack the capabilities for expressing it without causing adult’s resentment and judgement. Also, adults often lack the tools for managing kids anger giving them reinforcing messages.

Aggressive energy is nothing more than an energy: we actually need it! It’s the kind of energy that we use for biting an apple. In this workshop, dr. Bagatin will lead participants to use clay for expressing anger and aggressive energy in playful, safe and nurturing way. This might also be a good preparation for trauma work, grief work and self-nurturing process. Working with anger does not promote aggression. In fact, working on anger calms down aggressive behaviours.

Giandomenico Bagatin je psiholog, psihoterapevt, mednarodni trener in avtor iz Trsta v Italiji. Od leta 2012 sodeluje s fundacijo Violet Solomon Oaklander Foundation, kjer poučuje Oaklanderjev model in geštalt terapijo z igro. Giandomenico je delal kot trener, supervizor in koordinator za inštitute, psihoterapevtske šole in združenja v Italiji, Siriji, Združenih državah Amerike, Španiji, Severni Makedoniji, Bolgariji, Švici, na Portugalskem, v Srbiji, Sloveniji, Gruziji, Bosni in Hercegovini ter Iranu. Je avtor več uvodnikov, poglavij in knjig, še posebej pa ga zanima delo s travmami in žalovanjem.

Giandomenico Bagatin is a psychologist, psychotherapist, international trainer and author from Trieste, Italy. He collaborates with Violet Solomon Oaklander Foundation since 2012, teaching Oaklander model and gestalt play therapy. Giandomenico has worked as a trainer, supervisor and coordinator for institutes, psychotherapy schools and associations in Italy, Siria, United States, Spain, North Macedonia, Bulgaria, Switzerland, Portugal, Serbia, Slovenia, Georgia, Bosnia and Herzegovina and Iran. Author of several introductions, chapters and books, he’s especially interested in trauma and grief work.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: