SOBOTA, 1. 6. 2024, 16.00-17.30

Dr. Barbara Horvat Rauter

Ko telo boli: Delo s psihosomatsko bolečino v psihoterapiji otrok in mladostnikov

When the body is in pain: Working with psychosomatic pain in child and adolescent psychotherapy

IZKUSTVENA DELAVNICA, PREDSTAVITEV PRIMERA, DISKUSIJSKA DELAVNICA
EXPERIENTIAL WORKSHOP, CASE PRESENTATION, DISCUSSION WORKSHOP

Ključne besede: kronična bolečina, otroci, najstniki, izogibajoči stil spoprijemanja, čustva
Keywords: chronic pain, children, teenagers, avoidant coping style, emotions

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku brez prevoda. / The workshop will be held in English without translation.

Bolečina je večdimenzionalna izkušnja, saj vključuje tako neprijetno telesno kot tudi čustveno izkušnjo, povezano z dejansko ali potencialno poškodbo tkiva oz. fizično težavo. Z izkušnjo bolečine se srečujemo že od zgodnjega otroštva. Večina ljudi doživlja prehodno, akutno bolečino, ki ima jasen fizični izvor in po prizadetosti mine, nekateri pa se soočajo tudi s stalno kronično bolečino, ki je lahko prisotna tudi že v otroštvu. Na tej delavnici se bomo dotaknili nemalignega kroničnega bolečinskega sindroma. Predstavili bomo dejavnike tveganja za razvoj kronične bolečine z jezikom TA (transakcijske analize) – prevladujoča življenjska stališča, temeljna prepričanja ter najpogostejše zapovedi in vodila, ki jih oblikujejo osebe z kronično bolečino. Skozi predstavitev primera bomo opisali terapevtski pristop k omenjeni temi in pojasnili, kako pomagati, ko boli telo. Osnova dela je zagotovo varen in zaupen terapevtski odnos, ki temelji na sočutju in vključuje terapevtovo prisotnost oz. vključenost, poizvedovanje in uglaševanje. Ko je terapevtski odnos vzpostavljen, lahko svojo pozornost osredotočimo na funkcionalni model ego stanj. Prikazali bomo krepitev sočutja do sebe, ki je ključnega pomena v procesu soočanja z bolečino. Pri tem je v veliko pomoč tehnika dveh stolov, s katero lahko vzpostavimo komunikacijo med kritičnim in negovalnim starševskim ego stanjem. Postopoma pa spodbujamo vključevanje dotika, ki daje amigdali informacije o varnosti in postopoma spreminja bolečino v manj intenzivno, bolj sprejemljivo in predvsem neogrožajočo glasnico čustev in otrokovega ego stanja.

Pain is a multidimensional experience, as it includes both an unpleasant physical and emotional experience associated with actual or potential tissue injury or damage. We encounter the experience of pain from an early age. Most people experience transient, acute pain that has a clear physical origin and goes away when affected; some also deal with ongoing chronic pain even in childhood. In this workshop, we will talk about nonmalignant chronic pain syndrome. We will present risk factors for chronic pain development through TA (transactional analytical psychotherapy) language – the dominant life positions, and the most common injunctions and drivers formed by people with chronic pain. Through a case presentation, we will describe the therapeutic approach and explain how to help when the body hurts. The basis is a safe and confidential therapeutic relationship, which is based on compassion and includes involvement, inquiry, attunement. Once the therapeutic relationship is established, we focus more on the functional model of Ego states. We will show the strengthening of self-compassion, which is crucial in the process of dealing with pain. The two chair technique that establishes a communication between the Critical and Nurturing Parental Ego state is of great help. We gradually encourage the integration of touch, which gives the amygdala information about safety and gradually transforms pain into a less intense, more acceptable, and above all, non-dangerous messenger of emotions and the Child’s Ego state.

Barbara Horvat Rauter je doktorica znanosti in specialistka klinične psihologije. Od leta 2022 je certificirana transakcijsko analitična psihoterapevtka. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča je zaposlena že 12 let. Tam je trenutno zaposlena na Oddelku za rehabilitacijo otrok. V svoji praksi na inštitutu je pridobila bogate izkušnje sodelovanja z otroki, mladostniki, starši in strokovnimi delavci iz vzgojno-izobraževalnih institucij. Zaveda se pomena dobrega terapevtskega odnosa. Poleg pristopa TA vključuje v svoje delo s klienti tudi metode čuječnosti, kognitivno vedenjske terapije in EMDR. Deluje kot predavateljica psihologije za študente zdravstvene nege in logopedije. Je avtorica več znanstvenoraziskovalnih in strokovnih člankov.

Barbara Horvat Rauter is a doctor of science and a specialist in clinical psychology. In 2022, she became a certified transactional analytical psychotherapist. She has been employed at the University Rehabilitation Institute of the Republic of Slovenia – Soča for 12 years, currently working at the Child rehabilitation Department. Through her work, she gains valuable experience working with children, adolescents, their parents and professional workers of educational institutions. She recognizes the importance of a good therapeutic relationship. In addition to the TA approach, she also includes mindfulness, Cognitive behavioral therapy (CBT), Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in her work with clients. She works as a psychology lecturer for nursing and speech therapy students. She is the author of several scientific research and professional articles.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org pokličite na tel. št. 041 572 443.

Z nami se lahko povežete tudi preko naših socialnih omrežij: