PETEK, 2. 6. 2023, 16.30-18.00

Boštjan Čampa in Robert Mlakar

Dinamika in izzivi pri vodenju terapevtske skupine za moške

PREDSTAVITEV RAZISKAVE

Ključne besede: terapevtska skupina za moške, skupinska dinamika, samopodoba

Program terapevtskih skupin za moške je dokaj nova oblika podpore in se v nekaterih vidikih razlikuje tako v   dinamiki same skupine, tematikah kot tudi v načinu vodenja. Izziv za vodje je, kako zgraditi zaupanje, na kakšen način obvladovati morebitno tekmovalnost ter kako pomagati moškim, da razkrijejo svojo čustveno ranljivost brez občutka sramu in čustvene preplavljenosti (Rabinowitz, 2014).

Program temelji na modelu relacijske družinske terapije (Gostečnik, 2004) z elementi k rešitvi usmerjenega terapevtskega pristopa (DeJong in Berg, 2002) in čuječnosti (Černetič, 2005).

Prikazani bodo struktura in program skupine, najpogosteje obravnavane teme, pričakovanja, želje in motivacija udeležencev ob vključitvi v skupino, skupinska dinamika, izzivi pri vodenju ter rezultati raziskave, opravljene na pilotni terapevtski skupini leta 2019 za spremembe na področju samopodobe. Ob začetku in zaključku programa so udeleženci (N = 7) izpolnili samoocenjevalno Rosenbergovo lestvico samopodobe –   RSES (Rosenberg, 1965). Pri primerjavi srednjih vrednosti rezultatov izpolnjene lestvice ob začetku programa (Mz = 13,00, SDz = 3,61) in ob zaključku (Mk = 17,57, SDk = 4,58) je razvidna razlika srednjih vrednosti (Mr = 4,57, SDspooled = 4,12) in velikost učinka (d = 1,11; velikost učinka je velika), kar kaže na izboljšanje samopodobe. Predstavljeni bodo tudi rezultati odprtega in osnega kodiranja transkribiranih vsebin polstrukturiranega intervjuja, opravljenega z udeleženci po zaključenem programu.

Boštjan Čampa od leta 2010 vodi različne terapevtske skupine, izvaja individualno, partnersko in družinsko terapijo, supervizijo in metasupervizijo, poglobljeno pa raziskuje naslednja področja: vodenje terapevtskih skupin, motivacija, delo s travmo, obravnava anskioznosti, obravnava izbruhov jeze in delo s povzročitelji nasilja.

Od leta 2019 vodi/sovodi terapevtsko skupino za moške »Moški izziv – moški na poti do sebe!« in je njen soavtor. Sestava, priprava programa in spremljanje pilotne skupine je bilo izvedeno v okviru znanstvene raziskave znotraj magistrskega dela pod vodstvom prof. dr. Lee Šugman Bohinc.

Avtor je predhodno v okviru disertacije izvedel znanstveno raziskavo terapevtske skupine za osebe, ki se soočajo s socialno anksioznostjo.

Robert Mlakar izvaja individualno, partnersko in družinsko terapijo, poglobljeno pa se je ukvarja tudi z družinami, kjer je prisotna odrasla oseba s spektroavtistčino motnjo. Vodi terapevtske skupine in izobraževanja za starše oseb s spektroavtistčino motnjo (SAM) ter izobraževalne skupine za osebe s SAM.

Od leta 2021 je sovodja/vodja terapevtske skupine za moške »Moški izziv – moški na poti do sebe!«.

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Program

Program kongresa s podrobnimi opisi predavanj, delavnic …

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Kotizacija

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Prijava

Spletni obrazec za prijavo na kongres.

Prijavnica

Več informacij o kotizacijah in načinu plačila.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Lokacija

Več o lokaciji kongresa ter o namestitvah.

Kontakt

Imate vprašanje ali bi si želeli več informacij? Pišite nam na info@skzp.org ali pokličite na tel. št. 041 572 443.